Všeobecné obchodné podmienky

I. Predmet úpravy

 1. Tieto  Všeobecné  obchodné  podmienky  (ďalej ako „VOP“) upravujú  práva  a  povinnosti  zákazníka a spoločnosti Zoznam, s. r. o., Svätoplukova II. 18892/2 A 821 08  Bratislava, IČO: 36 029 076, DIČ: 20 2009 1997, IČ DPH: SK20 2009 1997, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č.: 24598/B, e-mail: staramesa@boxu.sk, tel.: 0904 694 189  (ďalej len ,,Predávajúci“) pri nadobúdaní tovaru alebo pri poskytovaní služieb zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu www.BOXU.sk. Zákazníkom môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem nakupovať na internetovej stránke www.BOXU.sk (ďalej len „Kupujúci“).
 2. Časti týchto VOP, ktoré upravujú práva Kupujúcich ako spotrebiteľov sa nevzťahujú na Kupujúcich, ktorých nie je možné považovať za spotrebiteľov. Spotrebiteľom je výlučne iba fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy alebo objednávky nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,  zamestnania alebo povolania.
 3. Na Kupujúcich, ktorý sú spotrebiteľmi sa vzťahuje ochrana podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iné predpisy upravujúce práva a povinnosti spotrebiteľa.
 4. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27 , Odbor výkonu dozoru , tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 ,fax č. 02/58 27 21 70.

 

II. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 1. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru na internetovej stránke www. BOXU.sk, pričom využitie prostriedkov diaľkovej komunikácie je bezplatné. Po spracovaní objednávky je Kupujúcemu bez zbytočného odkladu doručené potvrdenie o prijatí objednávky na e-mail, ktorý uviedol v objednávke. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky dochádza k uzavretiu  kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“).
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť e-mail o prijatí objednávky (uzatvoriť Zmluvu) v prípade, že niektorá z položiek objednaného tovaru nie je dostupná alebo jej dodanie Kupujúcemu nie je možné z iných dôvodov.
 3. V prípade, že sa po prijatí objednávky Predávajúcim ukáže, že určitý tovar nie je možné dodať (napr. pre nedostatok na sklade), tak Kupujúcemu môže byť pred expedovaním objednávky ponúknutý iný náhradný tovar rovnakého druhu za rovnakú alebo inú cenu, v prípade prijatia ponuky mu bude namiesto pôvodného objednaného tovaru dodaný náhradný tovar a prípadne bude aj primerane upravená cena objednávky. V opačnom prípade bude tovar dodaný bez tejto položky a kúpna cena bude náležite znížená.
 4. Odoslaním objednávky Kupujúci vyhlasuje, že:
  1. je podľa platných predpisov Slovenskej republiky, prípadne krajiny svojho občianstva alebo rezidencie, oprávnený so Predávajúcim uzavrieť platnú Zmluvu;
  2. v prípade nákupu alkoholických nápojov má 18 rokov;
  3. ak odosiela objednávku ako zástupca inej osoby, tak je platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať;všetky v objednávke uvedené údaje sú správne.
  4. pokiaľ je to potrebné, tak má súhlas zákonného alebo iného zástupcu na uzatvorenie Zmluvy a potvrdenie a akceptovanie týchto VOP;
  5. je schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto VOP;
  6. sa oboznámil s hlavnými vlastnosťami tovaru uvedenými v jeho popise a s týmito VOP a v prípade, že súčasťou kúpy je aj poistenie tovaru, aj so všetkými podmienkami poskytnutia tohto poistenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a súhlasí s nimi v celom rozsahu;
  7. bol zrozumiteľne a jednoznačne informovaný o úkonoch potrebných na uzatvorenie Zmluvy, technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb pri uzatváraní Zmluvy, a o tom, že Zmluva bude uložená na portáli www. BOXU.sk a je mu dostupná v zákazníckej zóne, v časti Moje objednávky alebo na písomné vyžiadanie prostredníctvom staramesa@BOXU.sk;
  8. bol poučený o možnosti, podmienkach, lehote, postupe, právach a povinnostiach súvisiacich s odstúpením od Zmluvy;
  9. všetky v objednávke uvedené údaje sú správne.

III. Povinnosti Predávajúceho

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v množstve, akosti, vyhotovení a za cenu podľa Zmluvy. Tovar bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením ceny tovaru a prevzatím tovaru.

IV. Cena za tovar

 1. Pri  tovare  je  uvedená „Naša cena“ a prípadne tiež "Bežná cena" - maloobchodná  odporúčaná  cena. Pre Kupujúceho je záväzná „Naša cena“ v čase odoslania objednávky. Ceny  sú uvedené vrátane DPH.
 2. Ak nie je cena obalu súčasťou ceny tovaru, tak pred potvrdením a odoslaním objednávky bude o tejto skutočnosti Kupujúci zrozumiteľne upovedomený.
 3. Náklady na prepravu tovaru sú Kupujúcemu účtované zvlášť podľa zvoleného spôsobu prepravy tovaru a adresy dodania, avšak Kupujúci s nimi bude oboznámení ešte pred potvrdením jeho objednávky
 4. Ak Predávajúci ponúka akciové ceny tovaru, tak tieto sú platné do dátumu platnosti ceny uvedeného pri  konkrétnom tovare, pričom Predávajúci si vyhradzuje právo akciu skrátiť v prípade vypredania zásob akciového tovaru.
 5. V prípade, že sa na internetovom obchode BOXU.sk pri niektorej položke tovaru vyskytne cena „0 EUR“, prípadne žiadna cena alebo iná cena, ktorá je evidentne a neodôvodnene (napr. nejde o akciový tovar) zanedbateľná voči obvyklej cene tovaru (napr. 1/10 z obvyklej ceny a pod.), tak Predávajúci nemá povinnosť za túto cenu tovar dodať ale ponúkne Kupujúcemu dodanie tovaru za cenu riadnu.

V. Spôsob platby

 1. Platbu kúpnej ceny za objednaný tovar môže Predávajúci uskutočniť spôsobom, ktorý za týmto účelom sprístupní Predávajúci, predovšetkým ale:
  1. Hotovosťou – pri dobierke kuriérom alebo pri osobnom prevzatí tovaru.
  2. Platobnou kartou - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro. Úhradu Kupujúci realizuje prostredníctvom on-line platobnej brány Besteron.

VI. Dodacie podmienky

 1. Spôsob dodania
  1. Tovar je Kupujúcemu zasielaný kuriérskou službou
  2. Predávajúci je oprávnený pridať aj iné spôsoby dodania tovaru (na výdajnom mieste a pod.). V takomto prípade zverejní informáciu o novom spôsobe dodania na webovom sídle internetového obchodu www.BOXU.sk alebo zmenou týchto VOP.
 2. Miesto dodania
  1. Objednaný tovar bude dodaný na miesto uvedené Kupujúcim v objednávke, pokiaľ nie je mimo územia podľa bodu 6.2. VOP
  2. Predávajúci týmto Kupujúceho informuje, že tovar je možné objedať iba na miesto dodania v rámci územia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, a prípadne na miestach, ktoré sa Predávajúci rozhodne uverejniť na webovej stránke internetového obchodu www.BOXU.sk.
  3. V prípade uskutočnenia objednávky tovaru na miesto dodania mimo územia podľa bodu 6.2. VOP bude objednávka odmietnutá a prípadná uhradená kúpna cena vrátená v súlade s všeobecne záväznými predpismi
  4. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, má Predávajúci právo od Zmluvy odstúpiť a požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov spojených s odoslaním a vrátením tovaru.
 3. Čas dodania
  1. Pri každom tovare je uvedená dodacie lehota, ktorá určuje do koľkých pracovných dní od uzavretia Zmluvy Predávajúci zvyčajne tovar odosiela. V prípade, že Predávajúci termín dodania z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť dodržať, informuje o tejto skutočnosti Kupujúceho bez zbytočného odkladu a uvedie predpokladaný termín dodania. Ak Predávajúci nezabezpečí tovar ani v dodatočnej dodacej lehote, ktorú Kupujúcemu oznámil, má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť. Kupujúci súhlasí s predlžením dodacej lehoty jednotlivého tovaru v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne.
  2. V prípade potreby bude Predávajúci alebo doručovateľ informovať Kupujúceho o presnom čase dodania tovaru, pričom Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom ako navrhovanom čase doručenia
 4. Ďalšie podmienky dodania
  1. V prípade, že je predmetom Zmluvy dodanie alkoholických nápojov, je Kupujúci povinný aj bez vyzvania predložiť doručovateľovi doklad totožnosti na overenie jeho veku. Bez preukázania splnenia zákonných podmienok pre predaj alkoholických nápojov nebude tento tovar Kupujúcemu odovzdaný a Predávajúci je oprávnený od Zmluvy v tejto časti odstúpiť.
  2. Na doručovanie sa môžu vzťahovať aj osobitný prepravný poriadok doručovateľa, pričom v takomto prípade bude prepravný poriadok Kupujúcemu prístupný pred potvrdením a odoslaním objednávky.
  3. Objednaný tovar bude Kupujúcemu spravidla dodaný v jednej zásielke, avšak Predávajúci je oprávnený v rámci lehoty dodania dodať Kupujúcemu tovar podľa Zmluvy aj po častiach.
  4. Pri prevzatí zásielky je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal nie je poškodený a či je tovar bez vád. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie a/alebo oneskorenie dodávky tovaru spôsobené doručovateľom alebo nesprávne zadanou adresou Kupujúceho

VII. Zrušenie a odvolanie objednávky

 1. Kým nebol tovar odoslaný, môže Kupujúci  odstúpiť od kúpnej zmluvy ( t.j. odvolať svoju objednávku ) odoslaním oznámenia na e-mailovú adresu staramesa@boxu.sk. Ak už bola zaplatená  cena za tovar, Predávajúci ju vráti Kupujúcemu v lehote 14 dní na účet, z ktorého bola uhradená; v prípade platby kartou sa môže táto doba vzhľadom na postup banky predĺžiť.
 2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy  ( t.j. stornovať objednávku),  ak nebude možné dodať tovar z dôvodu jeho nedostupnosti  (vypredanie zásob alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci ), alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nebude možné dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene a/alebo zabezpečenie tovaru by spôsobilo Predávajúcemu neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote tovaru. O stornovaní objednávky Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informuje a vráti peniaze do 14 dní od oznámenia o odstúpení,  a to prevodom na účet, z ktorého bola platba uhradená; v prípade platby kartou sa môže táto doba vzhľadom na postup banky predĺžiť.

VIII. Zodpovednosť za vady, záručná doba a reklamácie tovaru

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 2. Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.BOXU.sk je pre spotrebiteľov štandardne 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétny tovar určené inak a pri tovare potravinárskeho charakteru sa záručnou dobou rozumie dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti tovaru. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Dokladom o predaji  je faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný list.
 3. Nekompletnosť zásielky, alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť Predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia tovaru, neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky, alebo mechanického poškodenia tovaru nemusia byť uznané.
 4. Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci  má právo uplatniť u Predávajúceho reklamáciu, a to tak, že doručí  tovar spolu s reklamačným formulárom na adresu  Predávajúceho  www.BOXU.sk, Panónska cesta 42,851  01 Bratislava . Reklamačný formulár je  zverejnený na webovej stránke Predávajúceho. Kupujúci je povinný v reklamačnom formulári uviesť popis vady. Pri vybraných výrobkoch môže Kupujúci uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej aj ako „Záručný servis“), ktorých zoznam je zverejnený na webovej stránke Predávajúceho. Reklamačné konanie začína, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
  1. Doručenie vyplneného reklamačného formulára Predávajúcemu  a súčasne
  2. Doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu
 5. V prípade reklamácie potravín môže Predávajúci ponúknuť Kupujúcemu možnosť vyzdvihnutia reklamovaného tovaru v dohodnutom čase v pôvodnom mieste dodania
 6. Začiatok reklamačného konania je dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť Predávajúcemu, pokiaľ Predávajúci nepoveril vybavovaním reklamácie Záručný  servis, v takom prípade môže Kupujúci doručiť tovar a reklamačný formulár priamo Záručnému servisu.
 7. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu. 
 8. Predávajúci alebo Záručná servis vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie  vo forme emailu alebo v písomnej podobe, v ktorej  uvedie označenie vady tovaru a poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Predávajúci je oprávnený doručiť Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 9. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci alebo Záručný servis povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo Záručný servis reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch neskôr.  Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má  Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom alebo listom.
 10. Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou osobou  alebo Záručným servisom, ktorý je osobou určenou výrobcom na vykonávanie servisu (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia, náklady na odborné posúdenie tovaru a iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru znáša Predávajúci.
 11. Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci uhradí Kupujúcemu do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôže Predávajúci zamietnuť.
 12. Záruka sa nevzťahuje na chyby a vady , na ktoré bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 13. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže podľa vlastnej úvahy vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 14. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia, aby sa tovar riadne užíval, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 15. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:
  1. uplynula záručná doba tovaru;
  2. Kupujúci spôsobil vadu tovaru sám (napr. v dôsledku nesprávneho skladovania; mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim);
  3. Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu tovaru poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru;
  4. vady vznikli v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného nesprávnym či nadmerným používaním tovaru,;
  5. boli porušené ochranné plomby na tovare
  6. vady tovaru boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí
  7. vada tovaru bola spôsobená používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu;
  8. vada tovaru bola spôsobená používaním tovaru Kupujúcim v rozpore s technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
  9. vada tovaru alebo jeho poškodenie nastali po prevzatí tovaru Kupujúcim v dôsledku neodvrátiteľnej a/alebo nepredvídateľnými udalosťami a/alebo poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením;
  10. vada tovaru bola spôsobená neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci;
  11. vada tovaru bola spôsobená zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 16. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené bežným používaním.
 17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. odovzdaním opraveného tovaru,
  2. výmenou tovaru,
  3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
  6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 18. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.
 19. Pre účely reklamácie sa za  opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 20. Spotrebiteľ je v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov oprávnený predložiť orgánu alternatívneho riešenia sporu návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak Predávajúci  zamietol alebo sa v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania nevyjadrila k žiadosti o nápravu, na základe ktorej spotrebiteľ vyjadruje svoju nespokojnosť so spôsobom, ktorým Predávajúci  vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Orgánom alternatívneho riešenia sporov pre služby  internetového obchodu BOXU.sk je Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk. Spotrebiteľ, ktorý si objednal ponúkaný tovar a/alebo službu v elektronickom  obchode Predávajúceho, môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na stránke http://ec.europa.eu/odr.
 21. Kupujúci - podnikatelia - fyzické a právnické osoby, ktoré uzatvárajú Zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti, berú na vedomie, že podmienky zodpovednosti za vady tovaru sa riadia Obchodným zákonníkom a sú odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov.

 

IX. Odstúpenie od zmluvy Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

 1. Formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu www.BOXU.sk.
 2. Ak je Kupujúci spotrebiteľom, má právo odstúpiť od Zmluvy v lehote do 14  dní od prevzatia tovaru, alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu, a to aj bez uvedenia dôvodu a bez sankcií. Právo na odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci využiť aj pred prevzatím tovaru. 
 3. Právo na odstúpenie od Zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho písomným oznámením v listinnej podobe alebo e-mailom na adresu: staramesa@BOXU.sk. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak je oznámenie o odstúpení od Zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. Odstúpením sa Zmluva ruší od začiatku. Kupujúci môže uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu Zmluvy, t.j. k samostatnej položke tovaru, v takom prípade sa Zmluva ruší v tejto časti. Kupujúci je povinný  zaslať tovar Predávajúcemu späť spolu s kópiou daňového dokladu (faktúra) najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu znáša spotrebiteľ. Tovar je potrebné doručiť kompletný vrátane príslušenstva, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Kupujúci zodpovedá za znehodnotenie tovaru vzniknuté v dôsledku  zaobchádzania s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.  Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutá povinnosť spotrebiteľa zaplatiť Predávajúcemu za plnenia poskytnuté spotrebiteľovi do momentu odstúpenia od Zmluvy.
 4. Adresa na doručenie  tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom BOXU.sk, Štefánikova 41, 811 04 Bratislava.
 5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:
  1. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
  2. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
  3. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
  4. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
  5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  6. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
  7. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
  8. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia  oznámenia o odstúpení od Zmluvy  Kupujúceho vrátiť Kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou.  Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru Predávajúcemu.
 7. V prípade neoprávneného odstúpenia od Zmluvy bude tovar Kupujúcemu vrátený na jeho náklady.Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou osobou  alebo Záručným servisom, ktorý je osobou určenou výrobcom na vykonávanie servisu (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia, náklady na odborné posúdenie tovaru a iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru znáša Predávajúci.

Stiahnite si formulár na odstúpenie od zmluvy.


 
X. Záverečné ustanovenie

 1. Predávajúci je oprávnený previesť všetky práva a povinnosti podľa týchto VOP a Zmluvy na tretie osoby, Kupujúci nie je oprávnený tieto práva previesť
 2. Neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto VOP zo strany Predávajúceho neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa týchto práv a takéto právo alebo nárok je Predávajúci oprávnený si kedykoľvek uplatniť.
 3. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči Predávajúcemu proti pohľadávkam Predávajúceho voči Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky (splatné aj nesplatné) voči Kupujúcemu (nespotrebiteľovi) proti akýmkoľvek pohľadávkam Kupujúceho (nespotrebiteľa) voči Predávajúcemu.
 4. Predávajúci nezodpovedá za škody a ani prípadné nedodržanie záväzkov podľa Zmluvy a týchto VOP v prípade, ak ku škode alebo nedodržaniu záväzku došlo bez jeho pričinenia v dôsledku neodvrátiteľnej a nepredpokladateľnej udalosti (vyššia moc). Pre vylúčenie pochybností sa za vyššiu moc považujú aj akékoľvek obmedzenia prijaté alebo nariadené orgánmi verejnej moci v súvislosti s ochorením COVID-19.
 5. Ak by niektoré ustanovenie týchto VOP malo byť neplatným už v čase ich vydania, alebo ak sa stane neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Namiesto neplatných ustanovení VOP sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.V prípade neoprávneného odstúpenia od Zmluvy bude tovar Kupujúcemu vrátený na jeho náklady.
 6. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú Kupujúcemu jej odoslaním do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie týchto VOP, pričom zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www. BOXU.sk alebo od dátumu v nich uvedenom.
 8. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré sú založené uzatvorením Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, pokiaľ to neodporuje kogentným normám všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že pre rozhodovanie ich spory budú rozhodované Všeobecnými súdmi Slovenskej republiky, ak to neodporuje kogentným normám všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňom 1.6.2023. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www. BOXU.sk